Friday, 4 June 2010

meghwals gotra

क्र.स.गोत्रक्र.स.गोत्र
1आयच
2आसोपिया
3आडान्या
4अरटवाल
5बङल / बिङला
6बदरिया
7बारङा
8बागेच
9बाघेला
10बागराना
11बजाङ
12बलाच
13बामणिया
14बाणिया
15बाण्यत
16बारडा
17बरी
18बारुपाल
19बरवङ
20बावल्या
21बावरा
22बेघङ
23बेरिया
24बेरवा
25भादरु
26भद्राङ / य़ादव
27भडसिया
28बागराना
29भानाल
30भटान्या
31भाटी / भाटीया
32भटनागर
33भायलान
34भियावार
35भिन्डल / बिडल
36भोलोद्या
37बिकुन्दिया
38बिराईच
39बोखा / बृजवाल
40बुङगया
41बुगालिया
42चाहिल्या
43चन्देल
44छटवाल
45चूहङा
46चौहान
47चूहङा
48दहिया
49दानोदिया
50देऊ
51देपन
52देवपाल
53धणदे
54धान्धु / धान्धल
55धाणिया
56धूमङा
57ढोर
58दिवराया
59ढिय
60एपा
61गाडी
62गन्डेर
63गांधी
64गरवा
65गहलोत /गहलोतिया
66गेंवा
67घोटण
68गोदा
69गोगलु
70गोयल
71गुजरिया
72गुलसर / गुलसठ
73गुनपाल
74हालु
75हाटेला
76हेवाल
77हिंगङा
78हिंगोलिया
79ईनाण्या
80ईणकिया / ईणखिया
81ईन्दलिया
82जाम
83जैपाल
84जलवाणिया
85जनागल / जुनागल
86जतरवाल
87जावन
88जायल
89जोधा
90जोधावत
91जोगल
92जोगचन्द
93जोगु
94जोरम्
95जोया
96जुईया
97कङेला
98कजाङ
99काला
100कांटिवाल
101कर्णावत
102कटारिया
103कथिरिया
104कट्टा
105खाल्या
106खाम्भु
107खंजानिया
108खारङिया
109खत्री
110खीची
111खिमयादा
112खिंटोलिया
113कोचरा / कोचर / केश्वर
114कोडेचा
115कुन्नङ
116लडाना
117लखटिया
118लालणेचा
119लवा / लोहिया / लहवा
120लिखणिया / लखानी
121लीलङ
122लूना
123लोथिया
124माचर
125मंगलेचा
126मेहरङा
127महरनया
128मकवाणा
129मांगलिया
130मांगस
131मरहङ
132मरवण
133मेहरङा / मेहरा
134मेलका
135मेव
136मोबारसा
137मोहिल
138मोयल
139मुछा
140नागोङा
141निंबङिया
142पङिहार
143पलास्या
144पालङिया
145पन्नु
146पंवार / परमार
147पारंगी
148पङिहार
149पारखी
150पातलिया
151पतीर
152पावटवाल
153पिपरलिया
154पूनङ
155राडिया
156राहिया
157राणवा
158रांगी
159राठी
160राठोङिया / राठौङ
161रोहलन / रोलन
162रोलिया
163सामर्या
164संडेला
165सांखला
166सीमार
167सेजु
168शपूनिया / छपूनिया
169शेवल
170शोर्य
171सिधप
172सिंडार्या
173सिंगङा
174सोडा / सोडिया
175सोलंकी
176सोनेल
177सूटवाल
178सुमारा
179सुणवाल
180तालपा
181तनाण
182तंवर्
183तिङदिया
184टुंटिया
185तुर्किया
186वर्मा